Nieuws
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
Geachte bestur en, Het aantal co vid-besmettin gen is in de afg elopen we ken hard gest egen. D at was voor he t kabine t aanleiding om opnieuw na ar de maatr egelen te kijken die nodig zijn om covid b e heersbaar te krijg en. Tijdens de p ersc onferenti e van 2 no ve mber jl heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Daarbij wil het kabinet de samenl eving zo veel mogelij k en zo veilig mog elijk open houde n. De afg ekondigde maatr egelen komen bo venop de r egels die op dit moment al gelden z oals de slui tingstijden voor de horeca, controle van QR-cod es voo r de hor eca binnen en het maximale aantal van 75% b ezoekers v oor even em enten binnen z onder zitplaats. Het kabinet heeft een drin gend beroep gedaan op ied ereen om de basisregels te blijven volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd be nt. Onder de ba sisregels wordt o.a. verstaan: Testen bij klach ten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je al gevaccin eerd bent; Bij een p ositi eve test: blijf thuis en vermijd cont act met anderen, ook als zij gevac cineerd zijn; 1,5 meter is e en v eilige afst and: bescher m jezelf en an deren; Schud geen handen en was je handen vaak en goed Mondkapje spl icht Per 6 novemb er gaat de mondkapjesplicht weer geld en op méér lo caties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op all e publieke locati es binnen waar geen c orona toegangsbewijzen g ebruikt worden. Dat geldt dus o.a. voor supermarkten, winkels, bibliothe ken en pretparken. Coron atoegangsbewi js Vanaf 6 nov emb er a.s. geldt het cor onat oegangsbe wijs op méér ple kken. Het z or gt er volg ens het kabinet o.a. v oor dat i edere en zo v eilig mogelijk samen k an komen. Daarnaast draagt he t gebruik van h et cor onatoegangsbewijs bij a an het open houd en van de mees te loca ties op maximale capaciteit. Het corona toegangsbewijs is vanaf 6 nov emb er a.s. o. a. verplicht voor: Horeca (zowel binnen als op de buitenterrassen en inpandige vergaderruimtes), behalve bij afh alen; Culturele locati es z oals th eaters, concertzalen en bios copen; Evene menten me t en z ond er va ste zi tplaats, z oals f estivals, f eest en en optr edens; Georganiseerde sportb eoe fening vanaf 18 j aar zo als s portschool, groepslessen en zwemm en. Dit geldt voor spor ters en publ iek in alle binnensportloca ties. De 2 de Kam er heeft gisteren een uitzondering ge maakt voor de buitensp orten waarvoo r het cor onat oegangsbewijs niet nodig is. Concre te teks ten daar ov er zijn nog niet vrijgegeven door de rijksov erheid; Georganiseerd e kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar zoals: muziek- en schil derles en bijv. repetiti es voor zang, dans en ton eel; Wie is ver antwoo rdelijk v oor de control e van het cor o natoegangsbe wijs? Ui t de teksten van de rijk soverhe id bli jkt dat de horecaondernemers en de organisatoren van evenementen, en sport- en culturele activi tei te n zelf verantwoorde l ijk zijn v oor de controle . Voorb eelden: bij de r epetities van de har moni e, is de harmoni e zelf aan zet om te control eren. Bij de trainingen en wedstrijden v an Me os, di ent Me os zelf die c ontrol es op spel ers en publiek bo ven 18 jaar uit te voeren. Bij de activit eiten van de (jeugd)v erenigingen is contr ole voor de led e n tot 18 jaar uitgezonderd van het gebruik van het cor onat oegangsbewijs. Voor de leden b ov en 18 ja ar c ontr oleren de verenigingen dus z e lf!
• • • • • • • • •
Voor de or ganisatoren als hiervoor genoemd is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee de contro le kan worden uitgevoerd. Deze is te downloaden in app-store of google playstore. Voor meer informatie kijk ook eens op https://cor onacheck.nl/nl/scanner/ Gelukkig zien en hor en wij als gemeente dat de c or onacheck in de meeste gev allen goed ga at en geen probleem is! La ten we gezamenlijk prober en om in ied er geval in onze ge me ente het aantal b esmettingen beheersbaar te houden door te handelen confor m de richtlijnen. Wanne er die ri c htlijnen (al dan niet op grote schaal) word en gene geerd, is de v erwa chting da t het kabinet nog verderga ande maa tregel en ov erweegt . Op 12 nov emb er a.s. verw acht he t kabine t nadere standpunten in te zullen nemen op basis van een nieuw advies van het Outbr eak Management Team (OMT). Laten we er samen voor zo rgen om he t aantal cor ona besmettingen binnen onze regio weer zo snel mog elijk omlaag te krijg en! Nederwe ert, 4 nov e mber 2021
Nieuws
Privacyprotocol KBO-PCOB Copyright © KBO St. Lambertus Nederweert
Geachte bestur en, Het aantal co vid-besmettin gen is in de afg elopen we ken hard gest egen. D at was voor he t kabine t aanleiding om opnieuw na ar de maatr egelen te kijken die nodig zijn om covid b e heersbaar te krijg en. Tijdens de p ersc onferenti e van 2 no ve mber jl heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd. Daarbij wil het kabinet de samenl eving zo veel mogelij k en zo veilig mog elijk open houde n. De afg ekondigde maatr egelen komen bo venop de r egels die op dit moment al gelden z oals de slui tingstijden voor de horeca, controle van QR-cod es voo r de hor eca binnen en het maximale aantal van 75% b ezoekers v oor even em enten binnen z onder zitplaats. Het kabinet heeft een drin gend beroep gedaan op ied ereen om de basisregels te blijven volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd be nt. Onder de ba sisregels wordt o.a. verstaan: Testen bij klach ten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD, ook als je al gevaccin eerd bent; Bij een p ositi eve test: blijf thuis en vermijd cont act met anderen, ook als zij gevac cineerd zijn; 1,5 meter is e en v eilige afst and: bescher m jezelf en an deren; Schud geen handen en was je handen vaak en goed Mondkapje spl icht Per 6 novemb er gaat de mondkapjesplicht weer geld en op méér lo caties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op all e publieke locati es binnen waar geen c orona toegangsbewijzen g ebruikt worden. Dat geldt dus o.a. voor supermarkten, winkels, bibliothe ken en pretparken. Coron atoegangsbewi js Vanaf 6 nov emb er a.s. geldt het cor onat oegangsbe wijs op méér ple kken. Het z or gt er volg ens het kabinet o.a. v oor dat i edere en zo v eilig mogelijk samen k an komen. Daarnaast draagt he t gebruik van h et cor onatoegangsbewijs bij a an het open houd en van de mees te loca ties op maximale capaciteit. Het corona toegangsbewijs is vanaf 6 nov emb er a.s. o. a. verplicht voor: Horeca (zowel binnen als op de buitenterrassen en inpandige vergaderruimtes), behalve bij afh alen; Culturele locati es z oals th eaters, concertzalen en bios copen; Evene menten me t en z ond er va ste zi tplaats, z oals f estivals, f eest en en optr edens; Georganiseerde sportb eoe fening vanaf 18 j aar zo als s portschool, groepslessen en zwemm en. Dit geldt voor spor ters en publ iek in alle binnensportloca ties. De 2 de Kam er heeft gisteren een uitzondering ge maakt voor de buitensp orten waarvoo r het cor onat oegangsbewijs niet nodig is. Concre te teks ten daar ov er zijn nog niet vrijgegeven door de rijksov erheid; Georganiseerd e kunst- en cultuurbeoefening vanaf 18 jaar zoals: muziek- en schil derles en bijv. repetiti es voor zang, dans en ton eel; Wie is ver antwoo rdelijk v oor de control e van het cor o natoegangsbe wijs? Ui t de teksten van de rijk soverhe id bli jkt dat de horecaondernemers en de organisatoren van evenementen, en sport- en culturele activi tei te n zelf verantwoorde l ijk zijn v oor de controle . Voorb eelden: bij de r epetities van de har moni e, is de harmoni e zelf aan zet om te control eren. Bij de trainingen en wedstrijden v an Me os, di ent Me os zelf die c ontrol es op spel ers en publiek bo ven 18 jaar uit te voeren. Bij de activit eiten van de (jeugd)v erenigingen is contr ole voor de led e n tot 18 jaar uitgezonderd van het gebruik van het cor onat oegangsbewijs. Voor de leden b ov en 18 ja ar c ontr oleren de verenigingen dus z e lf!
• • • • • • • • •
Voor de or ganisatoren als hiervoor genoemd is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee de contro le kan worden uitgevoerd. Deze is te downloaden in app-store of google playstore. Voor meer informatie kijk ook eens op https://cor onacheck.nl/nl/scanner/ Gelukkig zien en hor en wij als gemeente dat de c or onacheck in de meeste gev allen goed ga at en geen probleem is! La ten we gezamenlijk prober en om in ied er geval in onze ge me ente het aantal b esmettingen beheersbaar te houden door te handelen confor m de richtlijnen. Wanne er die ri c htlijnen (al dan niet op grote schaal) word en gene geerd, is de v erwa chting da t het kabinet nog verderga ande maa tregel en ov erweegt . Op 12 nov emb er a.s. verw acht he t kabine t nadere standpunten in te zullen nemen op basis van een nieuw advies van het Outbr eak Management Team (OMT). Laten we er samen voor zo rgen om he t aantal cor ona besmettingen binnen onze regio weer zo snel mog elijk omlaag te krijg en! Nederwe ert, 4 nov e mber 2021
KBO St. Lambertus Nederweert
KBO St. Lambertus Nederweert